AQS Nederland B.V.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1, Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge dan wel schriftelijk overeengekomen activiteiten waarbij AQS Nederland BV (hierna “AQS”) partij is.
 2.  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2, Opdrachten, acceptatie en offertes

 1. Een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt tot stand op het moment dat AQS schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de overeenkomst te accepteren. Partijen kunnen echter ook op andere wijze het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst leveren.
 2. Alle door AQS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.
 3. De omvang van de werkzaamheden wordt voor de onder lid 1 bedoelde activiteiten bepaald door de opdracht: voor de onder lid 2 bedoelde activiteiten wordt de omvang bepaald door de offerte, inclusief de overeengekomen wijzigingen in de offerte

Artikel 3, Prijzen

 1. De door AQS gehanteerde tarieven en geoffreerde bedragen luiden exclusief BTW.
 2. Uitsluitend de door AQS geautoriseerde tarievenlijst en ge-offreerde bedragen binnen de geldigheidsduur van respectievelijk de tarievenlijst en de offerte binden AQS.
 3. Na de totstandkoming van overeenkomsten bedoeld onder artikel 2 lid 2 is AQS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen van belastingen, lonen of sociale lasten, waardedalingen van de Nederlandse of waardestijging van buitenlandse valuta en alle overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. In geval van verhogingen van de netto prijzen is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks binnen veertien dagen na kennisgeving van de verhoging schriftelijk aan AQS mededeelt. De klant heeft in geval van ontbinding geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4, Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de totstandkoming van een overeenkomst verbindt AQS zich tot niet meer dan de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
 2. AQS zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring door de klant. De kosten van het meerwerk worden in rekening gebracht bij de klant.
 3. De opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Indien dit, om welke reden dan ook, niet haalbaar blijkt wordt ten spoedigste contact opgenomen met de klant. AQS zal echter niet door het enkele overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
 4. Indien dit door AQS nodig geoordeeld is, wordt in verklaringen en rapportages een geldigheidstermijn opgenomen.
 5. AQS houdt zich het recht voor om een overeenkomst niet uit te voeren indien de opdracht naar de mening van de uitvoerder van de overeenkomst buiten schuld van AQS c.q. de uitvoerder, niet uitvoerbaar blijkt. De klant wordt hiervan ten spoedigste op de hoogte gebracht. In deze gevallen is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden: de overeengekomen vergoeding blijft verschuldigd. In gevallen dat de overeenkomst uitvoerbaar is geworden, kunnen de eventuele extra kosten in rekening gebracht worden bij de klant.
 6. De (standaard) methodiek(en) volgens welke de overeenkomsten worden uitgevoerd worden op diens eerste verzoek aan de klant verstrekt.

Artikel 5, Geheimhouding

 1. AQS en de door haar ingeschakelde rechtspersonen en natuurlijke personen verplichten zich, met uitzondering van gevallen bedoeld in de leden twee en drie, tot geheimhouding van al hetgeen bij de uitvoering van de overeenkomst ervaren wordt bij of omtrent de klant.
 2. Indien er sprake is van een vordering tot openbaarmaking van  gegevens waarbij AQS of de door AQS ingeschakelde rechtspersoon danwel natuurlijk persoon wettelijk c.q. statutair of anderszins verplicht wordt om niet publiek-toegankelijke gegevens te verstrekken, vervalt de geheimhoudingsplicht, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, uitsluitend voorzover de vordering tot opheffing van de geheimhoudingsplicht strekt.
 3. AQS houdt zich het recht voor om niet publiek-toegankelijke gegevens van de klant die AQS onder zich heeft, geanonimiseerd te publiceren. Hiervan kan afgeweken worden door een nadrukkelijk gemaakt schriftelijk beding in of bij de overeenkomst.

Artikel 6, Verplichtingen en verantwoordelijkheden klant

 1. In gevallen van inspectie-activiteiten waarbij het object een zekere staat (ingedeeld in een kwaliteitsklasse, voldoende toegankelijk, voorzien van aanduidingen, etc.) dient te hebben, is de klant ervoor verantwoordelijk dat het object voor aanvang van de inspectie de overeengekomen staat daadwerkelijk heeft.
 2. Indien de overeenkomst bestaat uit advisering waarbij AQS niet de implementatie van het advies verzorgt danwel (deels) afgeweken wordt van het advies, is de klant zelf volledig verantwoordelijk voor het bereikte resultaat van de implementatie danwel van het advies.
 3. Rapportages en of verklaringen die van of via AQS zijn verkregen mogen uitsluitend in zijn geheel en voorzien van een deugdelijke bronvermelding openbaar gemaakt worden aan der-den. In alle andere gevallen aanvaardt de klant alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de publicatie.
 4. De klant aanvaardt de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij mondelinge gesloten overeenkomsten of mondeling gegeven adviezen. De klant aanvaardt ook dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van de adviezen voor zijn rekening komt.

Artikel 7, Eigendomsrechten

Het auteursrecht, alsmede alle andere rechten van intellectueel of industrieel eigendomsrecht op verklaringen, rapportages, adviezen en scholingsmateriaal berusten bij AQS, tenzij deze rechten bij overeenkomst met de opdrachtgever worden overgedragen.

Artikel 8, Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen drie weken na factuur-datum. AQS zal de klant hiertoe een gespecificeerde factuur zenden.
 2. Is in de overeenkomst geen vaste prijs opgenomen of afgesproken, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door AQS zal worden bepaald door na-calculatie op basis van de bij AQS gebruikelijke tarieven en methoden.
 3. AQS behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. AQS kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
 4. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking.
 5. Wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen jegens AQS niet nakomt, komen voor zijn rekening alle door AQS te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van haar vordering. De klant is zonder ingebrekestelling in verzuim bij het  verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Zodra de aanvrager in verzuim is, is hij tot de dag der volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag dat aan AQS is verschuldigd.
 6. Al hetgeen AQS van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien en voorzover de wederpartij met betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

 1. AQS is niet aansprakelijk of gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, behoudens in geval de schade door AQS of de door AQS ingeschakelde rechts-personen of natuurlijke personen opzettelijk is veroorzaakt.
 2. AQS is in geen geval aansprakelijk, indien de klant in zijn verantwoordelijkheden of nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten, voor bedrijfsschade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of besparingen, voor vorderingen ingesteld door derden of voor schade welke het gevolg is van een, AQS of de door AQS ingeschakelde rechtspersonen of natuurlijke personen, niet toe te rekenen, tekortkoming in de nakoming van zijn (hun) verbintenis.

Artikel 10, Klachten

Indien u van mening bent, dat AQS u niet correct heeft behandeld, kunt u een klacht indienen. AQS kent daarvoor een klachtenprocedure. U kunt een klacht indienen over het functioneren van AQS in het algemeen, de werkmethodiek of over het niveau van de dienstverlening.

De klacht kan via een brief, per email of telefonisch worden ingediend bij AQS. U kunt uw klacht sturen naar AQS Nederland BV t.a.v. de directie, Postbus 5305, 2701 GH Zoetermeer. Per email kan de klacht verstuurd worden via ons contactbutton op de homepage www.aqs.nl. Hier is ook het telefoonnummer van AQS vermeld.

Een klacht die schriftelijk wordt ingediend moet de volgende informatie bevatten:
•  Naam, adres en woonplaats.
• (Mobiele) telefoonnummer.
• Handtekening (brief)
• Dagtekening (brief)
• Duidelijke omschrijving en motivering van de klacht.

Na ontvangst van de klacht ontvangt u van AQS een bevestiging. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over uw klacht. Als de besluitvorming langere tijd vergt, wordt u daarover geïnformeerd. Als de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt, informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over.

Artikel 11, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. AQS heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten en is niet in verzuim indien zij, tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst rederlijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van AQS liggen, wordt mede verstaan ernstige storingen in het productieproces, brand, verkeersstoringen, werkstakingen, beperkingen van overheids-wege, van buiten aankomende onheilen, waardoor ernstige plantenziekten en plagen.
 3. Door AQS wordt aan de wederpartij ingeval van overmacht als hiervoor bedoeld ten spoedigste mededeling gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
 4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijven onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één van de partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 5. Indien AQS haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 12, Ontbinding

AQS zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbindingen en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, in het geval dat de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de klant overlijdt, of – ingeval van een rechtspersoon – deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de klant wordt geliquideerd. De klant kan bij de ontbinding, zoals hiervoor bedoeld, geen aanspraak maken op de vergoeding van eventueel hierdoor te lijden schade.

Artikel 13, Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten met AQS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Beslechting van een geschil zal plaatsvinden door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 14, Overige bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand blijven.